Meaning of bible

bible

Ilocano

n. Biblia, Nasantuan a Surat