Meaning of import

import

Ilocano

n. gumagang iti sabali a daga