List of Ilocano words starting with the letter D - Page 9

diagnosis

Ilocano

n. panangkita, panangricna iti sakit


dialect

Ilocano

n. pagsasarita, pagsasao


diaper

Ilocano

n. lamoin, apuro


diary

Ilocano

n. casuratan, inaldaw nga ramid a maisurat


dictate

Ilocano

v. isarita, ibaga, ibaon, ibilindictation

Ilocano

n. sinarita, imbaga, imbaon, bilin


diction

Ilocano

n. pannacaisao ti sarita, panangpili iti sarita


dictionary

Ilocano

n. pagkitaan iti cababagas ti sarita, diccionario


difference

Ilocano

n. subang, gidiat


different

Ilocano

adj. sabali, maigdiat


difficult

Ilocano

adj. narigat, naricut


difficulty

Ilocano

n. rigat, ricut


diffident

Ilocano

adj. managbabain, di matagtagari, naulimec


diffuse

Ilocano

v. iwaras


dig

Ilocano

v. icali, icutcot


digest

Ilocano

n. naurnong a paset, ababa a pannacaimaldit


digest

Ilocano

v. ipabassit, runawen


dignified

Ilocano

adj. nadayaw, natacneng


dignity

Ilocano

n. dayaw, tan-oc


dilate

Ilocano

v. palawaen, padackelen


5 6 7 8 9 10 11 12 13


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z