List of Ilocano words starting with the letter L - Page 11

loot

Ilocano

n. banag a nasamsam


lord

Ilocano

n. Apo


lose

Ilocano

v. napucaw, mapucaw a cas iti canito


lot

Ilocano

n. naikeddeng a gasat, nailasin a paset, sangcadisso a daga dackel a gatad wenno bilang


loud

Ilocano

adj. napigsa nga aweng, naariwawalove

Ilocano

n. panagayat, panangipateg, ayat


lovely

Ilocano

adj. nacaay-ayat, nalibnos napintas


lover

Ilocano

n. caayan-ayat, agay-ayat


low

Ilocano

adj. napudno


loyalty

Ilocano

n. kinapudno


luck

Ilocano

n. gasat


lucky

Ilocano

adj. nagasat


ludicrous

Ilocano

adj. nacacatcatawa, saan a naibatay iti natanang a panunot


lumber

Ilocano

n. tabla, cayo


lump

Ilocano

n. mapagtitipon amin, banag a natangken


lunatic

Ilocano

n. agballa, currang, aguoyong


lunch

Ilocano

n. pangngaldaw


lung

Ilocano

n. bara


lure

Ilocano

n. appan, awis, ay-ayo


lure

Ilocano

v. awisen, uyutan, ay-aywen


4 5 6 7 8 9 10 11 12


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z