List of Ilocano words starting with the letter T - Page 3

tearful

Ilocano

adj. managlua


tease

Ilocano

n. angaw, rabac


tease

Ilocano

v. angawen, rabaken


tedious

Ilocano

adj. macacatang


telephone

Ilocano

v. telefono, pagayabantell

Ilocano

v. saritaen, isalaysay, palawagen


teller

Ilocano

n. empleado ti banco, agipalawag


telltale

Ilocano

adj. sarita a sarita


temper

Ilocano

n. ricna


temper

Ilocano

v. tenneben, timbengen


temperamental

Ilocano

adj. managpungtot, managbaliw to ricnana


temperate

Ilocano

adj. natimbeng, calalamganna


temperature

Ilocano

n. pudot ti bagi, casasaad ti tiempo, napudot wenno nalamiis


tempest

Ilocano

n. bagyo, napigsa nga angin


tempestous

Ilocano

adj. naangin, nabagyo


temple

Ilocano

n. simbaan, templo


tempt

Ilocano

v. sulisogen


temptation

Ilocano

n. sulisog


ten

Ilocano

n. sangapulo


tenant

Ilocano

n. casamac, makitalon, dumagus


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z