List of Ilocano words starting with the letter E - Page 11

eviction

Ilocano

n. panangpatalaw, panangpaalis


evidence

Ilocano

n. pammanecnec


evident

Ilocano

adj. nalawag, nalitnaw


evil

Ilocano

n. diablo, dakes, naranggas


evince

Ilocano

v. ipacaamo, ipadlawevolution

Ilocano

n. panagbaliw ti casasaad


evryone

Ilocano

pron. tunggal maysa, isu amin


exact

Ilocano

adj. awan curangna, apag-isu


exacting

Ilocano

adj. managsapul, nainget


exaggerate

Ilocano

v. padackelen, pasawe


exaltation

Ilocano

n. panangingato, panagdayaw


examination

Ilocano

n. examen, subok, pangsubucan iti laing


examine

Ilocano

v. subuken, suoten


examiner

Ilocano

n. mangkita, mangsuboc


example

Ilocano

n. tuladen, pagwadan


exasperating

Ilocano

adj. nacasursuron


exceed

Ilocano

v. labes, labsan


exceedingly

Ilocano

adv. nalabes, adunay


excel

Ilocano

v. abaken, atiwen


excellent

Ilocano

adj. nalaing, nasayaat


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z