List of Ilocano words starting with the letter E - Page 13

exonerate

Ilocano

v. lawlawagan, pacawanen


expand

Ilocano

v. padackelen, palawaen


expatriate

Ilocano

v. papanawen iti maysa nga ili


expect

Ilocano

v. urayen, namnamaen


expectation

Ilocano

n. segga, namnamaexpedition

Ilocano

n. panagbaniaga


expense

Ilocano

n. panagbusbos


expensive

Ilocano

v. nangina, napateg


experience

Ilocano

n. padas, napadasan


experiment

Ilocano

n. panagpadas


expert

Ilocano

adj. nalaing, experto


expiration

Ilocano

v. ipapatay, pannacapugsat, gibus


expire

Ilocano

v. matay, aggibus, agpusat


explain

Ilocano

v. ipalawag


explode

Ilocano

v. agbettac


exploit

Ilocano

v. aramaten iti pagimbagan


explore

Ilocano

v. sukisoken, tan-awan


export

Ilocano

n. laco iti sabali a pagilian


export

Ilocano

v. ilaco iti sabali a daga


expose

Ilocano

v. iwarnac, ibilag, ipacaammo


6 7 8 9 10 11 12 13 14


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z